Behandling af sager

Peter Schønnings advokatfirma er et énmandsfirma. Det betyder, at klienter kan regne med, at alle sager behandles af Peter Schønning personligt.

Peter Schønning løser sine opgaver hurtigt og effektivt. Det kan bl.a. ske, fordi han udelukkende arbejder inden for områder, han er ekspert i; han har grundigt kendskab til den jura, han rådgiver om.

Samtidig sætter Peter Schønning kvaliteten i top. Hans faglige stolthed sikrer, at såvel jura som sprog skal være korrekt.

Hvad angår afregning er udgangspunktet, at der afregnes efter medgået tid. Det er dog i visse sager muligt at lave særlige salæraftaler, ligesom der efter omstændighederne kan gives en forhåndsvurdering om forventet tidsforbrug. Normalt sker der kvartalsvis afregning. I forhold til nye klienter kan det komme på tale, at klienten indbetaler et depositum.

Peter Schønning, der er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet, har en advokatansvarsforsikring i Codan Forsikring med en dækning på op til 2,5 mio. kr. 

Med henvisning til forbrugerklagelovens § 4 kan det oplyses, at forbrugere kan indbringe tvister for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Advokatfirmaet bruger i sine aftaler med klienter ikke klausuler om lovvalg eller værneting.

Bankforbindelse:
Arbejdernes Landsbank, registreringsnummer 5301, kontonummer 0281763
IBAN: DK0453010000281763
SWIFT/BIC: ALBADKKK

Klientkonto: registreringsnummer 5301, kontonummer 0472747

Klienter anses for at have accepteret, at en del af kommunikationen kan foregå pr. e-mail, uanset at disse mails ikke er krypterede.

Ophavsretten til de dokumenter, Peter Schønning udarbejder for sine klienter, tilhører advokatfirmaet, bortset fra til klientens sædvanlige brug; andet kan aftales specifikt.

Advokatfirmaet har CVR-nr. 33 02 82 96.

Ifølge regler fra Advokatsamfundet skal følgende præciseres:

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Behandling af persondata

Advokatfirmaet behandler alene personoplysninger til saglige formål i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og dansk persondatalovgivning. Der behandles således kun oplysninger, herunder deling af oplysninger med andre, når det er nødvendigt for sagsbehandlingen i advokatvirksomheden, dvs. når der skal handles til varetagelse af en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Forretningshemmeligheder og tavshedspligt respekteres naturligvis.

Der er i advokatfirmaet rutiner for ansvarlig behandling af personoplysningerne.

Personoplysninger slettes, når de ikke længere vil kunne have saglig relevans. Firmaets slettepolitik går ud på at slette personoplysninger senest 10 år efter afslutningen af en sag. Det skyldes bl.a. hensyn til rådgiveransvar og lovgivningens regler om forældelse.

Enhver har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger om vedkommende advokatfirmaet er i besiddelse af, og til i overensstemmelse med lovgivningen at få slettet eller begrænset behandlingen af personoplysninger om vedkommende selv. 

Spørgsmål om advokatfirmaets persondatapolitik rettes til advokat Peter Schønning på ps@ophavsretsadvokaten.dk